Home Up feedback innehåll sök

Söndra och härska

 

 

 

Söndra och härska

Integration med alla medel

I början av 1900-talet introducerades på svenskt akademiskt håll (Wiklund, Lundborg m fl) den uppfattningen att de finsktalande i finnbygden till rasen är ursprungligen och övervägande svensk, ehuru den genom omständigheternas makt kommit att bli finskspråkigt. Denna förfinskningsteori lanserades i samband med aktiveringen av försvenskningsarbetet i finnbygden. Detta framställdes som ett kulturarbete i syfte att återge befolkningen dess ursprungliga språk. Forskare framhöll att som finnarna (alltså senare och efter svenskarna) inflyttade i större antal och förökade sig hastigare än svenskarna, kom de senare i efterhand i minoritet och förfinskades. En av tidens viktigaste frågor var nämligen att svenskarna befarades vara på utdöende. Man trodde att för få barn föddes och att många av dem var av dålig kvalitet; en fråga som rasbiologerna skulle lösa.

Intressant att professorn och rasbiologen Herman Lundborg och andra svenska skallemätningsexperter ansåg tordedalsfinnar övervägande tillhöra svensk ras, fast finnar i övrigt av dessa experter klassificerades som mongoler, en lägre ras. Lundborg även lade grunden till världens första statliga institut för eugenik (rashygien) år 1921, Rasbiologiska Institutet vid Uppsala universitet 1921, var nazister hämtade inspiration ifrån. Institutet finns kvar än idag.

Finska språkets särställning

Konventionen och lagen om minoritetsspråk trädde i kraft den 1 april 2000 och den gav bland annat finskan status som officiellt minoritetsspråk i Sverige. Beslutet innebär att samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar erkänns som nationella minoriteter i Sverige. Ratificeringen innebär också att Sverige skall ge stöd och skydd åt fem minoritetsspråk i vårt land: samiska, finska, meänkieli (tornedalsfinska), romani chib och jiddisch.

Redan den 8 september 1994 beslöt den svenska regeringen att finska språket skall ha en särställning i Sverige: "Denna särställning bör beaktas på olika nivåer och sektorer i det svenska samhället."

Finnar är ingen minoritet i riket utan landets ursprungsbefolkning, som bebott landet inte i 500 år utan från första början efter isens senaste retirering, och före indoeuropéernas inträngande långt ifrån öster. Det finns en kontinuitet av flyttningar i detta område, redan före några statsbildningar.

Finska språkets historia i landet är lika långt som befolkningens, men präglad av språkbytet. Detta språkgränsens glidande norrut är en process som började ca 5500 fvt, och som fortgår än idag. Språkbytet från uralsk/finsk-ugriskan U/SU till ett indoeuropeiskt språk IE har medfört assimileringen av dessa tidiga folk i den germanska folkmassan. Detta innebar också att SU språken medverkade i syntesen av germanska språk (IE+su), dvs deras urskiljande från andra indoeuropeiska språk. De som talade ett IE språk, ändrade ursprungsbefolkningens språk, men förändrades även själva.

Bronstidens finska i Mellansverige försvann efter år 700 fvt. Svedjefinnarna, som bosatte sig i 150 kommuner i 10 län på 1500- och 1600-talen, kom i språkbytets sista skede på 1960-talet; dvs deras modersmål försvann för gott. I vilket skede av språkbytet tror Du befinna dig i? Du kan kanske både tänka, tala och skriva på finska. Dina barn? Deras barn?

Kronan importerade know-how i riket i form av några tusen (högst tiotusen, troligen inte ens hälften) valloner, främst på 1600-talet. Deras ättlingar menar idag att kanske uppemot en miljon svenskar är av vallonsk härkomst, vilket är en ganska optimistisk kalkyl. Hur många svenskar kan man beräkna vara av finskt blod när man vet att antal inflyttade finnar är betydlig högre än valloner någonsin? Om vi skulle räkna med Sveriges ursprungsbefolkning av finsk-ugrer som är en beståndsdel i den germanska och svenska folkhopen? Uppdraget är ogenomförbart - svenskar och finnar är så pass sammanflätade.

 

Officiella språk och minoritetsspråk

Republikens president sänder sina bästa hälsningar till minoritetsveckan i Umeå våren 2000, och uttalar sig om finska språkets flera sekler långa rötter i Sverige, och att Sverige "förlorat" Finland. Presidenten är en feminist, och känd för sitt engagemang för olika etniska och sexuella minoriteternas rättigheter i Finland. Hon även vill behålla Finland officiellt tvåspråkigt, och Sverige officiellt enspråkigt. Varför denna inställning i språkfrågan, fast de finlandssvenska och sverigefinska minoriteterna i resp land är ungefär lika stora, och finska språkets rötter i Sverige är betydligt längre än svenska språkets i Finland.

Många sverigefinländare ser presidenten som sin högsta beskyddare. Men hon verkar vara totalt okunnig om att finskans rötter i Sverige är betydligt längre än hennes nämnda femhundra år. Finskan i Sverige är ett ursprungsspråk, som enligt den eniga politiska klassen i både Sverige och Finland, får nöja sig med ett minoritetsstatus i Sverige, medan svenskan som tvingades på Finland först efter den svenska erövringen från 1200-talet, är ett officiellt nationellt språk.

 

Officiella minoriteter

Kronan har definierat följande fem minoriteter med resp fem minoritetsspråk:

  1. romer och romani chib; gruppen är inte homogen (zigenare, resande, tattare m fl), och presenterar olika versioner av sin härkomst. Toleransen mellan grupperingarna om frågan är låg. Resandefolkets resande-rommani och zigenarnas romanès är påfallande lika. Båda har ett stort antal hindi-ord. Förespråkarna menar att de bägge språken är romani chib. Chib betyder tunga. Romani chib kan då översättas med romani-tungomål, eller fritt, modersmål. Faktum är att indiska och pakistanska invandrare idag har möjlighet att kommunicera med zigenare och resande. Detta innebär inte att man med vetenskaplig säkerhet kan bevisa att gruppen och indier är av samma folk – men det innebär heller inte motsatsen. Dök upp under medeltiden i Europa, alltid förföljda. Första gången i Sverige 1512. Fick rätt att bosätta sig i Sverige i slutet av 1800-talet. SIL International, FN:s officiella rådgivarorganisation i språkfrågor räknar två språkgrupperingar av zigenare-romer i riket; romani kalo (1000 till 2000 talande), och romani vlach (1000).

  2. judar och jiddisch; judarnas historiska språk är hebreiska. jiddisch är en i Östeuropa bland icke-semitiska eller ashkenazi judar (kazarer, mongoler, turkar) uppstått kommunikationsmedium och är en blandning av slaviska och tyska språk. Delas i två huvudgrupper, öst och väst. Räknas som ett dött språk i Europa av SIL, inga uppgifter om antal. I Sverige talar en handfull överlevande öststatsjudar jiddisch. Judar fick fulla medborgerliga rättigheter i Sverige 1870.

  3. samer; ett ursprungsfolk. SIL delar i fem språkgrupper; Ume (500 pers), Pite (1000), Lule (2000), norra (5000), södra (2500).

  4. finnar; ett ursprungsfolk. SIL fastställer antalet finsktalande till 443 000.

  5. Tornedalsfinnar och meänkieli; nybyggare och pionjärer som slog sig ned i området från första århundradet. Talar en på området typisk dialekt av finskan blandat med kökssvenska. En del Tordedalingar hävdar att det är ett eget språk; meänkieli. De flesta, även Finska språknämnden, säger att det är en av finskans dialekter. Inga uppgifter av SIL.

 

Språkgrupperna i riket

SIL International annars anger följande språk i Sverige med antal talare (1995): albanska 4 000, danska 35 000, estniska 60 000, farsi 35 000, grekiska 50 000, kurmanji 10 000, latviska 6 000, norska 28 000, serbokroatiska 120 000 eller mer, turkiska 20 000, turoyo 20 000, från Latinamerika 35 000, från Irak 6 000, samt blinda 15 716 och döva 8 000.

Dessa minoriteter faller utanför 2000 års minoritetskonvention p g a 150 års regeln, som är konstruerad för att inkludera de två godkända minoriteterna vars behandling svenskarna synnerligen känner dåligt samvete om, dvs de som nu kallas romer (zigenare, resandefolk, tattare) och judar som talar jiddisch (de flesta judar i Sverige kan inte jiddisch). Dessa minoriteter i klassen ’övriga’, av vilka de flesta är avsevärt större till antal än de redan godkända (förutom finnarna), blir väl officiellt godkända senast när de uppfyller 150 års regeln. Eller litar kronan på att integrationsprocessen undanröjer problemet.

 

Hemland och hemspråk

Sverige presenterar sig gärna som föredöme vad gäller jämlikhet och olika grupperingars lika rättigheter, när staten, som i forna Sovjetunionen, genom lagstiftning skapar jämlikhet på papperet. Det politiskt korrekta sk fria media levererar politiska kampanjer om kvinnofrågan, genusperspektivet, sexuellt lika behandlande osv. Dessa frågor är enligt de sk journalisterna aktuella och angelägna, och kommer på första sidan samt ältas i eviga debattprogram. Minoritetsfrågor står långt ner på den här listan.

Hur väl ligger egentligen Sverige till i minoritetsfrågorna? Faktum är att  denna bejublade minoritetskonvention är ett ensidigt svenskt politiskt beslut som formades emot experternas råd. Det är ett försök att avleda uppmärksamheten från att Sverige inte har ratificerat FN:s minoritetskonvention och verkar inte ha någon avsikt att göra det heller. Denna FN:s konvention har i t ex Kanada medfört grundandet av inuiternas eget, mycket autonomt område Nunavuk Kavamat.

Den 10 augusti firas ursprungsfolkens dag internationellt. Samerna i Sverige vägrar fira denna dag p g a rasism och förtryck mot ursprungsfolket samerna i Sverige. Politrukkerna har klart framfört att samerna har ingen autonomi, kompensation eller återställande av sina gamla förlorade rättigheter att vänta. Dessa samma politrukker gärna kritiserar förtryck av minoriteter; dvs andra länders förtryck av sina minoriteter.

Hemspråk är ett svenskt påhitt och ett rent fascistiskt och racistiskt redskap i syfte att ta ifrån människor deras modersmål. Apartheid-Sydafrika hade sina hemland (homeland) för sina förtrycka ursprungsfolk, Sverige har hemspråk (homelanguage) för att förtrycka sina. Ända in på 1960-talet bestraffades barn när de yttrade ett enda ord på sitt modersmål. Idag har man en annan konstruktion med hemspråk, men med samma syfte – den heliga inkvisitionen, oops integrationen. Modersmål är en mänsklig rättighet.

 

Är det hip att vara en finne?

Nomenklaturan, den politiska klassen, känner sig nöjd efter undertecknandet av minoritetskonventionen. Det fantastiska är att även de som säger sig representera den sverigefinländska befolkningen, och som i deras vägnar har godkänt konventionen, är nöjda med dessa tomma ord. Utfästelsen om finnarnas och finska språkets särställning i Sverige är inramad och upphängd på väggen i finska föreningarna. I praktiken har svenskarna framgångsrikt lyckats urvattna hela minoritetsfrågan, som romarna med söndra och härska. Sverigefinnar har man lyckats splittra i två, och ursprungsfolken i Sverige står lika, dvs med lika litet inflytande, med några verkliga minoriteter.

Finska språkets särställning i riket utmärks av att den jämställs med ett av zigenarspråken och med ett språk som räknas som död i Europa. Politrukkerna naturligtvis hoppas att även finska språket försvinner för gott, och man slipper problemet. Som språkbytets process har fortskridit och fortgår, är finska språkets öde i Sverige beseglad. Detta naturligtvis om vi inte gör någonting åt saken. Vi måste sluta samtycka med den politiskt korrekta, racistiska integrationen, vilket är samma försvenskningsprocess i en annan förpackning, som med fascistiska medel bedrevs i Tornedalen ända in på 1960-talet. Mångfaldsberedningar fabricerar mångfaldsillusioner.

Idag är det hip att vara feminist, bög och flata. Blir det någonsin hip att vara karl, hetero och finländare?

Mikael.Reuter@iki.fi  

 

mirror

webmaster Mikael.Reuter@iki.fi  
last update: 2003-01-04. Ms-Frontpage2000. Opt rez 1024x768.